NAŠE ORGANIZACE JE POVĚŘENOU OSOBOU PRO DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN v rámci sociálně právní ochrany. toto pověření vydal krajský úřad ve Zlíně.

Seznam činností vykonávaných na základě pověření k výkonu SPOD
 • v rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,
 • uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče,
 • poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela Dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

Momentální kapacita naší organizace je 30 PĚSTOUNSKÝCH RODIN

 • V TUTO CHVÍLÍ MÁME VOLNOU KAPACITU PRO 10 RODIN!

POSLÁNÍ v rámci této služby:

Posláním POLYGONU bezpečí z.s. je podporovat pěstounské rodiny a jiné pečující osoby v jejich rozhodnutí dát dětem, které to potřebují, šťastnou a spokojenou rodinu. Poskytovat trvalou podporu, poradenství, odbornou pomoc, vzdělávání a doprovázení pěstounů a dětí v pěstounské péči.

CÍLE služby:

 • usilovat o naplnění nejlepšího zájmu dítěte profesionálním doprovázením pěstounských rodin založených na odborné sociální práci s dětmi a rodinami,
 • dětem vyrůstajícím v pěstounské péči umožňovat prožívání dětství v přirozeném prostředí rodiny,
 • poskytovat co nejkvalitnější doprovázení pro pěstounské rodiny, děti jim svěřené, a pro zájemce o náhradní rodinnou péči, s důrazem na lidský přístup, profesionalitu a odbornost,
 • doprovázením a podporou zajišťovat prostředí bezpečné péče o děti, ve kterém se mohou všestranně rozvíjet,
 • zajišťovat bezpečný kontakt dítěte umístěného v pěstounské péči s jeho biologickými rodiči, osobami blízkými a posilovat rozvoj jeho zdravé identity,
 • iniciovat změny v systému péče o ohrožené děti, usilovat o stav, aby každé dítě mohlo žít v přirozeném tj. rodinném prostředí, 
 • účast ve veřejné diskusi o zajištění péče o ohrožené děti a úzká spolupráce se všemi složkami systému SPOD,
 • propagace náhradní rodinné péče osvětovou činností  

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • děti v náhradních rodinách
 • osoby pečující, zejména ve Zlínském a Olomouckém kraji, a na území obce s rozšířenou působností Vyškov, se specializací na dlouhodobé pěstouny
 • osoby pečující a osoby v evidenci na přechodnou dobu, které mají uzavřenou Dohodu s jiným subjektem a chtějí využít některé z našich služeb
 • zájemci o NRP
 • biologičtí rodiče dětí svěřených osobám pečujícím/v evidenci s uzavřenou Dohodou
 • odborná i laická veřejnost (osvětová činnost)

ZÁSADY naší práce

Zásada nejlepšího zájmu dítěte

Předním hlediskem naší činnosti je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.

Zásada participace dítěte

Názoru dítěte je vždy přikládána váha a věnována patřičná pozornost. Dítě je přiměřeným způsobem, s přihlédnutím k jeho věku, mentální a emocionální vyzrálosti, informováno o všech záležitostech, které se ho týkají.

Zásada ochrany lidských práv a svobod

Důsledně dodržujeme lidská práva a svobody, zejména práva dětí, včetně práva na soukromí, důstojnost a rodinný život.

Zásada nediskriminace a respektu

Respektujeme individuální potřeby jednotlivých dětí a rodin a prosazujeme rovný přístup a příležitosti. Při spolupráci jsou osoby z cílové skupiny vnímány jako rovnocenní partneři.

Zásada podpory identity dítěte

Podporujeme budování identity dětí v náhradních rodinách. Podporujeme a doprovázíme kontakty dítěte s vlastní rodinou i dalšími blízkými osobami a posilují začleňování dítěte do přirozeného sociálního prostředí.

Zásada spolupráce

Aktivně spolupracujeme s orgány veřejné správy, zejména s odděleními sociálně-právní ochrany dětí a sítí návazných institucí a organizací, které se podílejí na ochraně ohrožených dětí a práci s náhradními rodinami.

Individuální přístup

Doprovázení je poskytováno vždy s ohledem na individuální potřeby a podmínky osob pečujících a dětí, jednotlivce, páru, rodiny.

Při práci s nezletilými respektujeme jejich právo vyjadřovat svobodně své názory, a to i bez přítomnosti rodičů, či osob odpovědných za jejich výchovu.

Partnerský a rovný přístup

Pracovníci spolupracují s osobami z cílové skupiny jako s rovnocennými partnery. Služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, věku, rasy, politické příslušnosti, národnosti, náboženského vyznání, sociálního statusu.

Komplexní přístup

Pracovníci přistupují k jednotlivým členům náhradní rodiny individuálně, ale zároveň pracují s rodinou jako s celkem.

Osoba pečující uplatňuje svobodně svou vůli:

 • rozhoduje, jaké téma potřebuje v rámci doprovázení řešit,
 • může ukončit a vypovědět Dohodu,
 • může si stěžovat nebo vyjádřit své přání.
DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN