Zásada nejlepšího zájmu dítěte

Předním hlediskem činnosti POLYGONU bezpečí, z.s., je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči dle pojetí § 5 z.č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Dále se činnost PB opírá o Obecný komentář Výboru OSN pro práva dítěte č.14.

Zásada participace dítěte

Názoru dítěte je vždy přikládána váha a věnována patřičná pozornost. Dítě je přiměřeným způsobem, s přihlédnutím k jeho věku, mentální a emocionální vyzrálosti, informováno o všech záležitostech, které se ho týkají.

Zásada ochrany lidských práv a svobod

Pracovníci PB důsledně dodržují lidská práva a svobody, zejména práva dětí, včetně práva na soukromí, důstojnost a rodinný život.

Zásada nediskriminace a respektu

Pracovníci PB respektují individuální potřeby jednotlivých dětí a rodin a prosazují rovný přístup a příležitosti. Při spolupráci jsou osoby z cílové skupiny vnímány jako rovnocenní partneři.

Zásada podpory identity dítěte

Klíčoví pracovníci PB podporují budování identity dětí v náhradních rodinách. Doprovázejí kontakty dítěte s vlastní rodinou i dalšími blízkými osobami a posilují začleňování dítěte do přirozeného sociálního prostředí.

Zásada spolupráce

PB aktivně spolupracuje s orgány veřejné správy, zejména s odděleními sociálně-právní ochrany dětí a sítí návazných institucí a organizací, které se podílejí na ochraně ohrožených dětí a práci s náhradními rodinami dle z.č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

Individuální přístup

Doprovázení je poskytováno vždy s ohledem na individuální potřeby a podmínky osob pečujících a dětí, jednotlivce, páru, rodiny.

Při práci s nezletilými respektujeme jejich právo vyjadřovat svobodně své názory, a to i bez přítomnosti rodičů, či osob odpovědných za jejich výchovu. Předním hlediskem je, v souladu s čl. 3 Úmluvy o právech dítěte, zájem dítěte.

Partnerský a rovný přístup

Pracovníci spolupracují s osobami z cílové skupiny jako s rovnocennými partnery. SPOD je poskytována bez rozdílu pohlaví, věku, rasy, politické příslušnosti, národnosti, náboženského vyznání, sociálního statusu.

Komplexní přístup

Pracovníci PB přistupují k jednotlivým členům náhradní rodiny individuálně, ale zároveň pracují s rodinou jako s celkem.

Osoba pečující uplatňuje svobodně svou vůli:

  • rozhoduje, jaké téma potřebuje v rámci doprovázení řešit,
  • může ukončit a vypovědět Dohodu,
  • může si stěžovat nebo vyjádřit své přání.
Zásady našich služeb