OBLASTI, VE KTERÝCH SE SNAŽÍME NAŠIM PĚSTOUNSKÝM RODINÁM POMOCI

– – – – – 🎸 – – – 🎼 – – – 😊 – – – 🎤 – – – 🎻 – – – – –

Pěstounská péče je velmi náročná jak psychicky, tak finančně. Naší snahou je být rodinám oporou a podpůrnou pomocí, ale také dle nám dostupných možností, pomáhat formou zajištění finanční či materiální podpory. Naše pomoc je zaměřená jak preventivně, ať už jde o informavanost k různým úskalím, tak konkrétně, dle požadavků a specifik jednotlivých rodin a osob.

V rámci naší činnosti, poskytujeme rodinám uváděnou pomoc jak v rámci doprovázení na základě pověření, tak v rámci spolkové činnosti organizace.

Podpůrná pomoc a opora

Děti vyrůstající v náhradní rodinné péči mají své specifické problémy, kdy je potřeba naší pomoci zejména v oblasti komunikace a psychické opory. Naší snahou je nabízet rodinám jak pomoc odborníků, tak třeba jen psychickou podporu při sdílení.

Příklady konkrétně nabízené činnosti

 • Vzdělávání, konzultace s odbobníky, skupinová i individuální terapie, psychologická a sociální podpora, sdílení, orientace v problematice NRP, budování vztahů a zdravé komunikace s dětmi
 • Zabezpečení volnočasových aktivit a táborů, vícedenních aktivit, ať už zájmových, preventivních či terapeutických pro děti a dorost, ale také celé rodiny
 • Pomoc s jednáním na úřadech, ve škole a dalších institucích, pomoc s vypracováním zpráv k soudu, či žádostí do nadací, nebo vyplňování různých formulářů, ať už pěstounům nebo osamostatňijícím se dětem

Finační podpora rodin

Finanční podpora rodinám, je uskutečňována jednak přímo v rámci zákonného doprovázení rodin, dále pak dle možností v oblasti spolkové činnosti a to díky již dlouhodobě fungující spolupráci s nadacemi a sledováním situace ohledně možné finanční podpory pro pěstounské rodiny či rodiny všeobecně.

Finanční podpora v rámci doprovázení

 • Úhrada ubytování v rámci vzdělávání a vzdělávání v rozsahu 24 hodin
 • Úhrada či pomoc s úhradou psychologické či terapeutické pomoci pro pěstouny, svěřené děti i další osoby v souvislosti s vykonávanou pěstounskou péčí
 • Pomoc s úhradou financování námi pořádaných i cizích dětských táborů a hlídání dětí v rámci odlehčení pro pěstouny a v rámci zajištění péče v naléhavých situacích nebo v době školení pěstounů
 • Úhrada či pomoc s úhradou akcí pro děti a náctileté, ať již zájmových, či terapeuticky zaměřených

Finanční podpora v rámci spolkové činnosti

 • Pomoc se zajištěním úhrady či pomoc s úhradou nejen táborů a akcí pro děti a dorost, ale i dalších setkání
 • Pomoc se zajištěním úhrady či pomoci s úhradou ohledně financování zájmových kroužků, docházky do základní uměcké školy, sportovního klubu a dalších
 • Pomoc se zajištěním úhrady či pomoci s úhradou v případě financí na pořízení PC či notebooků, hudebního nástroje, sportovního vybavení, nebo školního vybavení (zejména středoškoláků), úhrady ubytování v rámci internátu, ale také kompenzačních pomůcek, rovnátek, speciálních brýlí a podobně
 • V ojediněnlých případech také pomoc se zajištěním financí na vybavení dětského pokoje
 • V případě dětí na prahu dospělosti také pomoc se zajištěním pomoci s úhradou řidičských průkazů

Materiální podpora rodin

Materiální podpora pro rodiny, je uskutečňována zejména v rámci spolkové činnosti pro rodiny. A to jednak opět ve spolupráci s nadacemi, dále díky činnosti hudební skupiny POLYGOŇÁCI, formou věcných darů od firem. V rámci doprovázejí je pak provozováno například půjčování odborné literatury a odborných výukových a podpůrných pomůcek, či v rámci spolkové činnosti půjčování dalších specificky zaměřených knih pro pěstouny, či knih pro děti a dorost, nebo také půjčování společenských her.

Podpora v rámci doprovázení, formou výpůjčky

 • Možnost zapůjčení odborné literatury a to jednak pro potřebu splnění si části zákonem daného vzdělávání, ale také v případě zájmu o rozšiřování si svých znalostí i nad rámec vzdělávání k dispozici jsou jednak knihy přímo z oblasti náhradní rodiné péče, ale také odborné knihy psychologické či pedagogické, či laicky psaná odbornější literatura na různá témata týkající se výchovy a péče o děti a další
 • Možnost zapůjčení různých speciálních výukových materiálů a pomůcek, které jsou většinou na pořízení značně nákladné a které dítě nevyužívá nijak dlouhodbě. Proto postupně pořizujeme tyto pomůcky a materiály k zapůjčení a využívání v rodinách, které půjčujeme včetně možného proškolení, jak s těmito pomůckami a materiály s dětmi pracovat.

Materiální podpora a podpora formou výpůjčky v rámci spolkové činnosti

 • Díky spolupráci s nadacemi či sponzory se snažíme rodinám pomoci formou zajištění různých věcných darů a to ať už se jedná o oblečení, hračky, společenské hry, pomůcky do školy, knihy, sportovní vybavení a další, tyto věci jsou rodinám poskytovány buď dle konkrétní potřeby jednotlivých rodin, nebo jako dárky v rámci pořádaných aktivit (akce, tábory, soutěže, dny otevřených dveří, vánoční besídky atd.)
 • Možnost zapůjčení výukových her pro různý věk dětí, knížek pro mládež a děti, společenských her pro společně trávený čas rodin, apod.
 • Možnost zapůjčení notebooků či hudebních nástrojů, speciálních výukových her a stavebnic v rámci námi pořádaných aktivit a soutěží (tábory, víkendovky, on-line programy, kroužky)