Posláním POLYGONU bezpečí z.s. je:

PODPORA rodin vlastních i náhradních v dobrém fungování, v rozvoji jejich potenciálu a vzájemných vztahů.

POSILOVÁNÍ kompetencí všech rodičů při nastavování vhodného výchovného prostředí a naplňování potřeb dětí i mladistvých, s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

DOPROVÁZENÍ náhradních rodičů v jejich snaze, dát dětem které to potřebují šťastnou a spokojenou rodinu, aby mohli prožít bezpečné a přirozené dětství.

SMĚŘOVÁNÍ dětí, dospívajících a mladých dospělých při budování jejich sociální a emoční zralosti, sebejistoty a sebeúcty, k celkovému porozumění sobě samému.

PŘÍPRAVA dospívajících na jejich budoucí osamostatnění se a bezpečné zařazení se do samostatného života.  


K dosažení používáme tyto naše cíle:

 • usilovat o naplnění nejlepšího zájmu dítěte profesionálním doprovázením pěstounských rodin založených na odborné sociální práci s dětmi a rodinami,
 • dětem vyrůstajícím v pěstounské péči umožňovat prožívání dětství v přirozeném prostředí rodiny,
 • poskytovat co nejkvalitnější doprovázení pro pěstounské rodiny, děti jim svěřené, a pro zájemce o náhradní rodinnou péči, s důrazem na lidský přístup, profesionalitu a odbornost,
 • doprovázením a podporou zajišťovat prostředí bezpečné péče o děti, ve kterém se mohou všestranně rozvíjet,
 • zajišťovat bezpečný kontakt dítěte umístěného v pěstounské péči s jeho biologickými rodiči, osobami blízkými a posilovat rozvoj jeho zdravé identity,
 • iniciovat změny v systému péče o ohrožené děti, usilovat o stav, aby každé dítě mohlo žít v přirozeném tj. rodinném prostředí, 
 • účast ve veřejné diskusi o zajištění péče o ohrožené děti a úzká spolupráce se všemi složkami systému SPOD,
 • propagace náhradní rodinné péče osvětovou činností a získávání nových žadatel o pěstounskou péči

Cílová skupina:

 • děti v náhradní rodinné péči
 • biologické děti a další osoby blízké osob pečujících či osob v evidenci žijící v rodinách poskytujících náhradní rodinou péči
 • osoby pečující, osoby v evidenci, osvojitelé
 • biologičtí rodiče a další blízké osoby dětí žijících v náhradní rodinné péči s navázanou spoluprací
 • každé dítě, které nás požádá o pomoc a potřebuje či vyžaduje sociální a právní ochranu
 • rodiny s nezletilými dětmi ohrožené dlouhodobou nepříznivou situací nebo akutní krizí, lidé ohrožení životní změnou
 • mladí lidé na prahu dospělosti vyrůstající mimo vlastní rodinu
 • zájemci o náhradní rodinnou péči
 • rodiny připravující se na převzetí dítěte do náhradní rodinné péče
 • odborná veřejnost i laická veřejnost – osvěta, zájemci o informace

ZÁSADY A PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Zásada nejlepšího zájmu dítěte

Předním hlediskem činnosti POLYGONU bezpečí, z.s., je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči dle pojetí § 5 z.č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Dále se činnost PB opírá o Obecný komentář Výboru OSN pro práva dítěte č.14.

Zásada participace dítěte

Názoru dítěte je vždy přikládána váha a věnována patřičná pozornost. Dítě je přiměřeným způsobem, s přihlédnutím k jeho věku, mentální a emocionální vyzrálosti, informováno o všech záležitostech, které se ho týkají.

Zásada ochrany lidských práv a svobod

Pracovníci PB důsledně dodržují lidská práva a svobody, zejména práva dětí, včetně práva na soukromí, důstojnost a rodinný život.

Zásada nediskriminace a respektu

Pracovníci PB respektují individuální potřeby jednotlivých dětí a rodin a prosazují rovný přístup a příležitosti. Při spolupráci jsou osoby z cílové skupiny vnímány jako rovnocenní partneři.

Zásada podpory identity dítěte

Klíčoví pracovníci PB podporují budování identity dětí v náhradních rodinách. Doprovázejí kontakty dítěte s vlastní rodinou i dalšími blízkými osobami a posilují začleňování dítěte do přirozeného sociálního prostředí.

Zásada spolupráce

PB aktivně spolupracuje s orgány veřejné správy, zejména s odděleními sociálně-právní ochrany dětí a sítí návazných institucí a organizací, které se podílejí na ochraně ohrožených dětí a práci s náhradními rodinami dle z.č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

Individuální přístup

Doprovázení je poskytováno vždy s ohledem na individuální potřeby a podmínky osob pečujících a dětí, jednotlivce, páru, rodiny.

Při práci s nezletilými respektujeme jejich právo vyjadřovat svobodně své názory, a to i bez přítomnosti rodičů, či osob odpovědných za jejich výchovu. Předním hlediskem je, v souladu s čl. 3 Úmluvy o právech dítěte, zájem dítěte.

Partnerský a rovný přístup

Pracovníci spolupracují s osobami z cílové skupiny jako s rovnocennými partnery. SPOD je poskytována bez rozdílu pohlaví, věku, rasy, politické příslušnosti, národnosti, náboženského vyznání, sociálního statusu.

Komplexní přístup

Pracovníci PB přistupují k jednotlivým členům náhradní rodiny individuálně, ale zároveň pracují s rodinou jako s celkem.

Osoba pečující uplatňuje svobodně svou vůli:

 • rozhoduje, jaké téma potřebuje v rámci doprovázení řešit,
 • může ukončit a vypovědět Dohodu,
 • může si stěžovat nebo vyjádřit své přání.

SEZNAM ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH NA ZÁKLADĚ POVĚŘENÍ

 • v rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,
 • uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče,
 • poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela Dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

VEŠKERÉ POTŘEBNÉ DOKUMENTY k nahlédnutí naleznete ZDE.